Cho 20 7 gam hỗn hợp CaCO3 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 20,7 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 20,7 gam hỗn hợp CaCO3 và K2CO3 phản ứng hết với dung dịch HCl dư thu được khí Y. Sục toàn bộ khí Y từ từ vào dung dịch chỉ chứa 0,18 mol Ba(OH)2 thu được m gam kết tủa. Giá trị m nằm trong khoảng A. 29,55 < m ≤ 35,46 B. 29,55 < m < 30,14 C. 0 < m ≤ 35,36 D. 30,14 ≤ m ≤ 35,46

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
20,7/138 < n muối < 20,7/100 —> 0,15 < n muối < 0,207 —> 0,15 < nCO2 < 0,207 Khi nCO2 = 0,15 —> nBaCO3 = 0,15 Khi nCO2 = 0,18 —> nBaCO3 max = 0,18 Khi nCO2 = 0,207 —> nBaCO3 = 0,153 Vậy 0,15 < nBaCO3 ≤ 0,18 —> 29,55 < m↓ ≤ 35,46

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP