Đốt cháy hoàn toàn 12 48 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 12,48 gam hỗn hợp X gồm hai este cần dùng 0,54 mol O­2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, xà phòng hóa hoàn toàn 12,48 gam X cần dùng 180 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol kế tiếp và hỗn hợp Z gồm hai muối của hai axit kế tiếp, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ a : b có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 1,6. B. 1,2. C. 0,6. D. 0,8.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,18 —> nO(X) = 0,36 Đốt X —> nCO2 = u và nH2O = v Bảo toàn khối lượng: 44u + 18v = 12,48 + 0,54.32 Bảo toàn O: 2u + v = 0,36 + 0,54.2 —> u = v = 0,48 —> X no, đơn chức, mạch hở X + NaOH —> 2 muối kế tiếp + 2 ancol kế tiếp nên 2 este là đồng phân hoặc hơn kém nhau 2C. Số C = nCO2/nX = 2,67 —> HCOOCH3 (0,12 mol) và CH3COOC2H5 (0,06 mol) mHCOONa = a = 8,16 mCH3COONa = b = 4,92 —> a : b = 1,66

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP