Hỗn hợp X gồm este Y CnH2nO2 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm este Y...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm este Y (CnH2nO2) và este Z (CmH2m-2O2) đều mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng 1,395 mol O­2, thu được CO2 và 17,82 gam H2O. Mặt khác, xà phòng hóa hoàn toàn 0,24 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol kế tiếp và hỗn hợp Z gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ a : b có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 0,7. B. 1,4. C. 0,6. D. 1,2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = 0,99 Bảo toàn O —> nCO2 = 1,14 Đặt y, z là số mol Y, Z —> nX = y + z = 0,24 nZ = z = nCO2 – nH2O = 0,15 —> y = 0,09 nCO2 = 0,09n + 0,15m = 1,14 —> 3n + 5m = 38 Do n ≥ 2 và m ≥ 4 nên n = 6 và m = 4 là nghiệm duy nhất. X + NaOH —> 2 ancol kế tiếp nên cấu tạo là: C3H7COOC2H5 (0,09) và CH2=CH-COOCH3 (0,15) mC2H3COONa = a = 14,1 mC3H7COONa = b = 9,9 —> a : b = 1,42

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP