Đốt cháy hoàn toàn 14 4 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 14,4 gam hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic đơn chức và một ancol đơn chức đều mạch hở cần dùng 0,85 mol O2, thu được CO2 và 10,8 gam H2O. Mặt khác đun nóng 14,4 gam X có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác, thấy chúng phản ứng vừa đủ với nhau, thu được este Y. Giả sử hiệu suất phản ứng este hóa đạt 100%. Số nguyên tử hidro (H) trong este Y là: A. 10 B. 8 C. 12 D. 14

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Axit và ancol phản ứng vừa đủ với nhau nên chúng có số mol bằng nhau. Bảo toàn khối lượng —> nCO2 = 0,7 nRCOOH = nR’OH = x Bảo toàn O —> 2x + x + 0,85.2 = 0,7.2 + 0,6 —> x = 0,1 Đặt a, b là số H của axit và ancol thì: Số H trung bình = (a + b)/2 = 2nH2O/nX = 6 —> a + b = 12 —> Số H của este = a + b – 2 = 10.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP