đốt cháy hoàn toàn 200 mL hợp chất...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ đốt cháy hoàn toàn 200 mL hợp chất...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

đốt cháy hoàn toàn 200 mL hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) với 1200 mL khí O2 (lấy dư). Sau phản ứng thể tích khí còn 1700 mL, sau khi qua dung dịch H2SO4 đặc còn 900 mL và sau khi qua KOH còn 100 mL. Xác định công thức phân tử của X, biết các thể tích khí đo trong cùng điều kiện. A. C4H8O2 B. C3H8O C. C3H6O2 D. C4H8O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D.

Tỷ lệ thể tích = tỷ lệ số mol (trong cùng đk) = 200 : 1100 : 800 : 800 = 2 : 11 : 8 : 8

2CxHyOz + 11O2 → 8CO2 + 8H2O

⇒ x = 4, y = 8, z = 1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP