Phản ứng của cặp chất nào dưới đây...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Phản ứng của cặp chất nào dưới đây...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Phản ứng của cặp chất nào dưới đây tạo sản phẩm là muối và ancol ?

A. CH3COOCH=CH2 (vinyl axetat) + dung dịch NaOH t→

B. C6H5Cl (phenyl clorua) + NaOH (360 oC,315atm)→ o C

. CH3COOC6H5 (phenyl axetat) + dung dịch NaOH t→

D. HCOOCH2-CH=CH2 (anlyl fomiat) + dung dịch NaOH t→

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D A. CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO

B. C6H5Cl + 2NaOH → C6H5ONa + NaCl + H2O

C. CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O

D. HCOOCH2–CH=CH2 + NaOH → HCOONa + CH2=CH–CH2OH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP