Đun nóng 24 2 gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 24,2 gam hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 24,2 gam hỗn hợp X gồm canxi và photpho trong môi trường không có không khí thu được chất rắn Y. Để hoà tan Y phải dùng 450ml dung dịch HCl 2M. Tính phần trăm khối lượng các chất trong Y biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
3Ca + 2P —> Ca3P2 Ca3P2 + 5HCl —> 3CaCl2 + 2PH3 Ca + 2HCl —> CaCl2 + H2 nHCl = 0,9 —> nCa = 0,45 —> %Ca = 74,38% —> %P = 25,62%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP