Dung dịch A chứa a mol Na+ b...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch A chứa a m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch A chứa a mol Na+, b mol NH4+, c mol HCO3-, d mol CO32-, e mol SO42- (không kể các ion H+ và OH- của H2O). a) Thêm (c + d + e) mol Ba(OH)2 vào dung dịch A, đun nóng thu được kết tủa B, dung dịch X và khí Y duy nhất có duy nhất có khí mùi khai. Tính số mol của mỗi chất trong kết tủa B, khí Y và mỗi ion trong dung dịch X theo a, b, c, d, e. b) Chỉ có quỳ tím và các dung dịch HCl, Ba(OH)2 có thể nhận biết các ion nào trong dung dịch A.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nBa2+ = c + d + e nOH- = 2c + 2d + 2e OH- + HCO3- —> CO32- + H2O c…………c…………….c —> OH- còn lại = c + 2d + 2e Bảo toàn điện tích cho A —> a + b = c + 2d + 2e —> b < c + 2d + 2e —> NH4+ hết. NH4+ + OH- —> NH3 + H2O b………………………b Khí Y là NH3 (b mol) Ba2+ + SO42- —> BaSO4 e…………..e……………..e Ba2+ + CO32- —> BaCO3 c+d…….c+d………….c+d B gồm BaSO4 (e) và BaCO3 (c + d) Nhỏ từ từ H+ vào A, không thấy khí thoát ra —> A chứa CO32-: H+ + CO32- —> HCO3- Cho Ba(OH)2 dư vào A, có khí mùi khai làm xanh quỳ tím bay ra —> A chứa NH4+ Hỗn hợp kết tủa (BaSO4, BaCO3) tan một phần trong HCl —> A có SO42-

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP