Nguyên tố X có cấu hình electron phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nguyên tố X có cấu h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nguyên tố X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 4s2 a) Hỏi X thuộc nhóm A hay nhóm B? Tại sao? b) Hãy chọn nguyên tố X có tất cả các phân lớp bão hòa và thỏa mãn các điều kiện sau: X + O2 → X1 X1 + dung dịch HCl → muối + H2O X1 + dung dịch NaOH → muối + H2O X + AgNO3 → muối + Ag

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X1 có thể thuộc nhóm A (khi A họ s) hoặc nhóm B (khi A họ d) X là Zn (3d10 4s2) Zn + O2 —> ZnO ZnO + HCl —> ZnCl2 + H2O ZnO + NaOH —> Na2ZnO2 + H2O Zn + AgNO3 —> Zn(NO3)2 + Ag

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP