Dung dịch X chứa các ion sau: Al3+...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dung dịch X chứa các...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dung dịch X chứa các ion sau: Al3+, Cu2+, SO42- và NO3-. Để kết tủa hết ion SO42- có trong 250 ml dung dịch X cần 50 ml dung dịch BaCl2 1M. Cho 500 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch NH3 dư thì được 7,8 gam kết tủa. Cô cạn 500 ml dung dịch X được 37,3 gam hỗn hợp muối khan. Nồng độ mol/l của NO3- là: A. 0,2M. B. 0,3M. C. 0,6M. D. 0,4M.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong 0,25 lít X: nSO42- = nBa2+ = 0,05 —> Trong 0,5 lít X có nSO42- = 0,1 X với NH3 dư: Al3+ + 3NH3 + 3H2O —> Al(OH)3 + 3NH4+ Cu2+ + 2NH3 + 2H2O —> Cu(OH)2 + 2NH4+ Cu(OH)2 + 4NH3 —> Cu(NH3)4(OH)2 Kết tủa chỉ có Al(OH)3 (0,1 mol) —> nAl3+ = nAl(OH)3 = 0,1 Đặt nCu2+ = x và nNO3- = y Bảo toàn điện tích: 2x + 0,1.3 = y + 0,1.2 m muối = 64x + 62y + 0,1.27 + 0,1.96 = 37,3 —> x = 0,1 và y = 0,3 [NO3-] = y/0,5 = 0,6M

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP