Ellen didn’t get_________ very well _________ her roommate...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Ellen didn’t get_________ very well _________ her...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Ellen didn’t get_________ very well _________ her roommate.

A. on/with B. on/to C. up/with D. up/to

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

(to) get on well with someone: hòa thuận với ai

Dịch nghĩa: Ellen không hòa thuận lắm với bạn cùng phòng của cô ấy.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP