We interviewed a number of candidates but none...

Ngữ Pháp và Từ Vựng We interviewed a number of candidates but none of...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

We interviewed a number of candidates but none of them _________ us.

A. impressed B. impression C. impressive D. impressively

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Vì câu đang ở thì quá khứ đơn nên ở vị trí này ta cần một động từ ở dạng quá khứ => Chọn A

impress (v): gây ấn tượng => impression (n): ấn tượng => impressive (adj): ấn tượng => impressive (adv)

Dịch nghĩa: Chúng tôi phỏng vấn một số ứng cử viên nhưng không ai trong số họ gây ấn tượng với chúng tôi.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP