My teeth were a little yellow so I...

Ngữ Pháp và Từ Vựng My teeth were a little yellow so I _________ by t...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

My teeth were a little yellow so I _________ by the dentist.

A. had had them cleaned B. had cleaned them

C. had them cleaned D. is cleaned

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Cấu trúc (to) have something done (by someone): có cái gì được làm dùng để diễn đạt cho người khác biết rằng có ai đó làm điều gì cho chúng ta.

Ở đây ta dùng thì quá đơn diễn tả những hành động đã diễn ra và kết thúc hoàn toàn trong quá khứ.

Dịch nghĩa: Răng của tôi hơi vàng vì vậy tôi đã để nha sĩ làm sạch răng.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP