The old market is said _________ in a...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The old market is said _________ in a fire two ye...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The old market is said _________ in a fire two years ago.

A. to be destroying B. to be destroyed

C. to have destroyed D. to have been destroyed

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Cấu trúc bị động kép: It is + believed/ thought/ supposed...+ that + clause

- Nếu động từ trong clause ở thì hiện tại, cấu trúc trên bằng: S + am/is/are + thought/ said/supposed... + to + Vinf

- Nếu động từ trong clause ở thì quá khứ, cấu trúc trên bằng: S + am/is/are + thought/ said/ supposed... + to + have + V(P.P)

Ở đây đang nói về việc xảy ra 2 năm về trước nên ta dùng cấu trúc S + am/is/are + thought/ said/ supposed... + to + have + V(P.P)

Vì chủ ngữ là The old market và động từ chính là destroy nên câu này phải ở dạng bị động.

=> Chon đáp án D

Dịch nghĩa: Cái chợ cũ được cho là đã bị phá hủy trong lửa cách đây hai năm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP