Strict _________ measures are in force in the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Strict _________ measures are in force in the cap...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Strict _________ measures are in force in the capital to protect it from terrorism.

A. transportation B. normal C. security D. scientific

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Câu hỏi từ vựng.

security measures: các biện pháp an ninh

Các đáp án còn lại:

A. transportation (n): sự vận chuyển

B. normal (adj): bình thường

C. scientific (adj): thuộc về khoa học

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP