Este mạch thẳng A có CTPT C7H12O4 chỉ...

Chương 1: Este - Lipit Este mạch thẳng A có CTPT C7H12O4 chỉ chứa 1 l...

0
Chương 1: Este - Lipit

Este mạch thẳng A có CTPT C7H12O4 chỉ chứa 1 loại nhóm chức. Để thủy phân 16g A cần vừa đủ 200g dung dịch NaOH 4%, thu được 1 ancol B và 17,8g hỗn hợp 2 muối. Xác định CTCT của A.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nnaoh = 0,2 mol

na= 0,1 mol

=> a là este 2 chức

- lại có: a + naoh => hỗn hợp 2 muối => a có dạng: r1-coo-r-oocr2

r1-coo-r-ooc-r2 + 2naoh --- r1coona + r2coona + r(oh)2

0,1 0,1 0,1 0,1

m muối = 0,1. ( r1 + r2 + 134) = 17,8 g

=> r1 + r2 = 44

r1 = 1: hcoona thì r2= 43: c3h7coona

r2=15: ch3coona thì r2 = 29: c2h5coona

mặt khác: btkl => mr(oh)2 = (16+ 8 -17,8).0,1 = 6,2

=> r(oh)2 = 62

=> r= 28 => c2h4(oh)2

x k phân nhánh nên có thể có 2 ctct phù hợp là:

hcoo-ch2-ch2-ooc-ch2-ch2-ch3

ch3cooch2-ch2-oocch2ch3Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP