Este X đơn chức mạch hở có tỉ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Este X đơn chức, mạc...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Este X đơn chức, mạch hở có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp E chứa X và hai este Y, Z (đều no, mạch hở, không phân nhánh) cần dùng 1,125 mol O2, thu được 1,05 mol CO2. Mặt khác, đun nóng 67,35 gam E với dung dịch KOH vừa đủ thu được hỗn hợp chứa hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp gồm hai muối có khối lượng m gam. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 82,9. B. 83,9. C. 64,9. D. 65,0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
MX = 100 —> X là C5H8O2 Số C = nCO2/nE = 3,5 —> Trong E phải có este 2C hoặc 3C hoặc cả hai. —> Các ancol đều no Mặt khác, các ancol cùng C nên không thể có 1C —> Ancol là C2H5OH và C2H4(OH)2 Vậy X là CH2=CH-COO-C2H5 Do chỉ có 2 muối nên Y là HCOOC2H5 và Z là (HCOO)2C2H4. Đặt x, y, z là số mol X, Y, Z có trong 0,3 mol E nE = x + y + z = 0,3 nCO2 = 5x + 3y + 4z = 1,05 nO2 = 6x + 3,5y + 3,5z = 1,125 —> x = 0,03; y = 0,18 và z = 0,09 —> mE = 26,94 Muối gồm C2H3COOK (0,03) và HCOOK (y + 2z = 0,36) —> m muối = 33,54 Tỉ lệ: 26,94 gam E —> 33,54 gam muối ⇒ 67,35 gam E —> m muối = 67,35.33,54/26,94 = 83,85

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP