Tiến hành các thí nghiệm sau: a Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho Na kim loại vào dung dịch CuSO4 dư. (b) Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Ca(HCO3)2. (c) Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2. (d) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2. (e) Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3. Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(a) 2Na + 2H2O —> 2NaOH + H2 2NaOH + CuSO4 —> Cu(OH)2 + Na2SO4 (b) 2NaOH + Ca(HCO3)2 —> CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O (c) 4HCl dư + NaAlO2 —> NaCl + AlCl3 + 2H2O (d) CO2 dư + 2H2O + NaAlO2 —> Al(OH)3 + NaHCO3 (e) 6NH3 dư + 6H2O + Al2(SO4)3 —> 2Al(OH)3 + 3(NH4)2SO4

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP