Este X hai chức và có công thức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Este X hai chức và c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Este X hai chức và có công thức phân tử C6H8O4. Thuỷ phân X trong dung dịch NaOH (vừa đủ), chỉ thu được chất hữu cơ Y. Axit hoá Y, thu được chất hữu cơ Z (Chứa C, H, O ). Khi cho Z tác dụng với Na hoặc NaHCO3 đều thu được số mol khí bằng số mol Z đã phản ứng. Công thức phân tử của Z là A. C6H10O5 B. C2H4O3 C. C4H8O3 D. C3H6O3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + NaOH —> Y nên X là este vòng. X là (-O-C2H4-CO-)2 (-O-C2H4-CO-)2 + 2NaOH —> 2HO-C2H4-COONa HO-C2H4-COONa + H+ —> HO-C2H4-COOH + Na+ Z là C3H6O3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP