Este X mạch hở được tạo bởi axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Este X mạch hở được ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Este X mạch hở được tạo bởi axit cacboxylic và ancol etylic. Hidro hóa hoàn toàn X với H2 dư (Ni, t°), thu được este Y (C5H10O2). Số cấu tạo thỏa mãn của X là: A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y là C2H5COOC2H5 X + H2 —> Y nên các cấu tạo của X thỏa mãn là: CH2=CH-COO-C2H5 CH≡C-COO-C2H5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP