X là kim loại hóa trị hai Hòa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là kim loại hóa tr...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là kim loại hóa trị hai. Hòa tan 6,082 gam X vào HCl dư thu được 5,6 lít Hiđro (điều kiện tiêu chuẩn). a) Tìm khối lượng nguyên tử và nguyên tố X. b) X có ba đồng vị. Biết tổng số khối của ba đồng vị là 75. Số khối của đồng vị thứ nhì bằng trung bình cộng số khối của hai đồng vị kia. Đồng vị thứ nhất có số proton bằng số elictron. Đồng vị thứ ba chiếm 11,4% số nguyên tử và có số nơtron nhiều hơn đồng vị thứ hai một đơn vị. Tìm số khối và số nơtron của mỗi loại đông vị Tìm % về số nguyên tử của hai đồng vị còn lại. c) Khi có 50 nguyên tử của đồng vị thứ hai thì có bao nhiêu nguyên tử của các đồng vị còn lại.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
a. nH2 = 0,25 X + 2HCl —> XCl2 + H2 0,25……………………..0,25 MX = 6,082/0,25 = 24,328: X là Mg (Z = 12) b. Số khối các đồng vị là a, b, c Tổng số khối = a + b + c = 75 (1) b = (a + c)/2 (2) b + 1 = c (3) Giải hệ (1)(2)(30 —> a = 24; b = 25; c = 26 Do Z = 12 nên số nơtron mỗi đồng vị là 12, 13, 14. %12Mg24 = x% %12Mg25 = y% %12Mg26 = 11,4% —> x + y + 11,4 = 100 Số khối trung bình = (24x + 25y + 26.11,4)/100 = 24,328 —> x = 78,6% và y = 10% c. Phần trăm các đồng vị lần lượt là: 12Mg24……12Mg25……12Mg26 78,6%………..10%……….11,4% u………………50………………v Số nguyên tử 12Mg24 = u = 50.78,6/10 = 393 Số nguyên tử 12Mg26 = v = 50.11,4/10 = 57

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP