Hòa tan hoàn toàn 10 2 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 10...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 10,2 gam hỗn hợp Al, FeO, Fe3O4, FeCO3 (0,02 mol) bằng 285,4 gam dung dịch 10% chứa H2SO4 và KNO3. Sau khi phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa 32,98 gam muối trung hòa (trong X không chứa muối Fe2+) và 1,344 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm H2, NO và CO2 có tỉ khối so với He là 7,5. Cho từ từ dung dịch V lít NaOH 1M phản ứng tối đa với dung dịch X. Giá trị của V là: A. 0,46 B. 0,50 C. 0,70 D. 0,48

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khí Y gồm H2 (u), NO (v) và CO2 (0,02) nY = u + v + 0,02 = 0,06 mY = 2u + 30v + 0,02.44 = 0,06.7,5.4 —> u = 0,01 và v = 0,03 Đặt a, b, c là số mol H2SO4, KNO3 và NH4+: —> 98a + 101b = 285,4.10% = 28,54 Bảo toàn khối lượng —> nH2O = 0,22 Bảo toàn H —> 2a = 4c + 0,01.2 + 0,22.2 Bảo toàn N —> b = c + 0,03 —> a = 0,25; b = 0,04; c = 0,01 Dung dịch X chứa Al3+ (x), Fe3+ (y), K+ (0,04), NH4+ (0,01) và SO42- (0,25) Bảo toàn điện tích —> 3x + 3y + 0,04 + 0,01 = 0,25.2 m muối = 27x + 56y + 0,04.39 + 0,01.18 + 0,25.96 = 32,98 —> x = 0,04 và y = 0,11 —> nOH- = 4nAl3+ + 3nFe3+ + nNH4+ = 0,5 —> V = 0,5 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP