Cho hỗn hợp X gồm CHO 2 C2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm (C...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm (CHO)2, C2(CHO)2, HOOC-C≡C-COOH; (COOH)2; Y là một axit cacboxylic đơn chức, mạch hở. Cho m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 32,4 gam Ag. Trung hòa hết m gam X cần dùng 50 ml dung dịch KOH 1M. Đốt cháy hết hỗn hợp Z gồm m gam X và m gam Y cần dùng vừa đủ 10,2368 lít O2 (đktc) thu được sản phẩm chứa 23,408 gam CO2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với A. 7,0. B. 8,0. C. 9,0. D. 10,0.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAg = 0,3 —> nCHO = 0,15 nKOH = 0,05 —> nCOOH = 0,05 Quy đổi m gam X thành CHO (0,15), COOH (0,05), C (x mol) Quy đổi m gam Y thành CH2 (y mol), O2 (z mol) —> m = 0,15.29 + 0,05.45 + 12x = 14y + 32z (1) nO2 = 0,15.0,75 + 0,05.0,25 + x + 1,5y = 0,457 + z nCO2 = 0,15 + 0,05 + x + y = 0,532 —> x = 0,08; y = 0,252; z = 0,126 —> m = 7,56

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP