Hỗn hợp X chứa ba hiđrocacbon gồm ankan...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa ba hi...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa ba hiđrocacbon gồm ankan (a mol), anken, ankin (a mol). Đốt cháy hoàn toàn m gam X trong V lít (đktc) O2, thu được (2b + 5,6) gam CO2 và b gam H2O. Giá trị của V và m lần lượt là A. 15,68 và 9,8. B. 15,68 và 21. C. 23,52 và 9,8. D. 23,52 và 26,6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAnkan = nAnkin —> nCO2 = nH2O —> (2b + 5,6)/44 = b/18 —> b = 12,6 —> nCO2 = nH2O = 0,7 Bảo toàn O —> 2nO2 = 2nCO2 + nH2O —> nO2 = 1,05 —> V = 23,52 lít m = mC + mH = 9,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP