Hiđrocacbon X có phần trăm khối lượng cacbon...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hiđrocacbon X có phầ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hiđrocacbon X có phần trăm khối lượng cacbon chiếm 84,21%. Khi clo hóa X với tỉ lệ mol 1 : 1, thu được một dẫn xuất monoclo duy nhất. Tên gọi của X là A. 2,2-đimetylpropan. B. isopentan. C. 3,3-đimetylhexan. D. 2,2,3,3-tetrametylbutan.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X là CxHy —> %C = 12x/(12x + y) = 84,21% —> 1,8948x – 0,8421y = 0 —> 2,25x – y = 0 Do y chẵn và y ≤ 2x + 2 —> x = 8 và y = 18 là nghiệm duy nhất. X là C8H18, clo hóa X thu được 1 dẫn xuất monoclo duy nhất nên X là (CH3)3C-C(CH3)3 (2,2,3,3-tetrametylbutan)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP