Dãy nào sau đây gồm các chất khi...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dãy nào sau đây gồm ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dãy nào sau đây gồm các chất khi hiđro hóa hoàn toàn cho cùng sản phẩm? A. But-1-en, buta-1,3-đien, vinylaxetilen. B. Propen, propin, isobutilen. C. Etylbenzen, o-xilen, stiren. D. Etilen, axetilen và propanđien.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hiđro hóa cho cùng sản phẩm khi các chất cùng C và khung C giống nhau —> But-1-en, buta-1,3-đien, vinylaxetilen (Sản phẩm chung là butan).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP