Cho X Y Z T là các chất...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho X, Y, Z, T là cá...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số bốn chất: HCOOH, CH3COOH, HCl, C6H5OH (phenol). Giá trị pH của các dung dịch trên cùng nồng đ ộ 0,001M, ở 25°C đo được như sau: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Chất T tạo kết tủa trắng với dung dịch AgNO3. B. Chất X có thể được điều chế trực tiếp từ ancol etylic. C. Chất Y cho được phản ứng tráng bạc. D. Chất Z tạo kết tủa trắng với nước brom.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Với cùng nồng độ mol, tính axit giảm dần theo thứ tự: HCl > HCOOH > CH3COOH > C6H5OH —> pH tăng dần theo thứ tự: HCl < HCOOH < CH3COOH < C6H5OH Vậy: Z là HCl; Y là HCOOH; T là CH3COOH và X là C6H5OH —> Phát biểu: “Chất Y cho được phản ứng tráng bạc” là đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP