Đốt cháy hoàn toàn một tripeptit X tạo...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn một tripeptit X (tạo từ amino axit no, mạch hở A có chứa một nhóm -COOH và một nhóm –NH2) thu được sản phẩm là CO2, H2O và N2 trong đó tỉ lệ số mol CO2 : số mol H2O = 18 :17. Thủy phân hoàn toàn m gam X trong 100 ml dung dịch NaOH 2M, rồi cô cạn thu được 16,52 gam chất rắn. Giá trị của m là A. 9,24 B. 5,67 C. 6,93 D. 7,56

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi m gam X thành C2H3ON (3u), CH2 (v) và H2O (u) m rắn = 57.3u + 14v + 0,2.40 = 16,52 nCO2/nH2O = (2.3u + v)/(1,5.3u + v + u) = 18/17 —> u = 0,04 và v = 0,12 —> m = 9,24

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP