Phân biệt các chất sau: a NaOH HCl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Phân biệt các chất s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Phân biệt các chất sau: a) NaOH, HCl, H2SO4, MgSO4, BaCl2. b) NaOH, Ba(OH)2, H2SO4, HCl, NaCl

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
a. Dùng quỳ tím: + Hóa đỏ: HCl, H2SO4 + Hóa xanh: NaOH + Không đổi màu: MgSO4, BaCl2 Thêm BaCl2 vào nhóm hóa đỏ, có kết tủa trắng là H2SO4, không kết tủa là HCl: H2SO4 + BaCl2 —> BaSO4 + 2HCl Thêm NaOH vào nhóm không đổi màu quỳ, có kết tủa trắng là MgSO4, không kết tủa là BaCl2: MgSO4 + 2NaOH —> Mg(OH)2 + Na2SO4 b. Dùng quỳ tím: + Hóa đỏ: HCl, H2SO4 + Hóa xanh: NaOH, Ba(OH)2 + Không đổi màu: NaCl Thêm BaCl2 vào nhóm hóa đỏ, có kết tủa trắng là H2SO4, không kết tủa là HCl: H2SO4 + BaCl2 —> BaSO4 + 2HCl Thêm Na2SO4 vào nhóm hóa xanh, có kết tủa trắng là Ba(OH)2, không kết tủa là NaOH. Na2SO4 + Ba(OH)2 —> BaSO4 + 2NaOH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP