Tiến hành điện phân 200 ml dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành điện phân ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành điện phân 200 ml dung dịch chứa FeCl3 x mol/l; HCl 1,5x mol/l và CuCl2 0,3M bằng điện cực trơ tới khi khối lượng catot tăng 6,08 gam thì dừng điện phân; đồng thời khối lượng dung dịch giảm m gam. Cho AgNO3 dư vào dung dịch sau điện phân thu được 31,6 gam kết tủa. Giá trị m là. A. 18,86 gam B. 24,01 gam C. 17,75 gam D. 25,02 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFeCl3 = 0,2x; nHCl = 0,3x và nCuCl2 = 0,06 Khi Cu2+ bị khử hết thì catot tăng 0,06.64 = 3,84 < 6,08 —> Phải có Fe2+ bị điện phân (0,04) —> HCl đã điện phân hết. 2FeCl3 —> 2FeCl2 + Cl2 0,2x………….0,2x……0,1x CuCl2 —> Cu + Cl2 0,06………0,06….0,06 2HCl —> H2 + Cl2 0,3x……..0,15x….0,15x FeCl2 —> Fe + Cl2 0,04………0,04….0,04 Kết thúc điện phân dung dịch chỉ còn lại FeCl2 (0,2x – 0,04) —> Kết tủa gồm AgCl (0,4x – 0,08) và Ag (0,2x – 0,04) m↓ = 143,5(0,4x – 0,08) + 108(0,2x – 0,04) = 31,6 —> x = 0,6 m giảm = mFe + mCu + mCl2 + mH2 = 24,01

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP