Cho 5 6 gam CaO vào nước thu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 5,6 gam CaO vào ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 5,6 gam CaO vào nước thu được 200ml dung dịch Ca(OH)2 sau đó sục 0,56 lít khí CO2 vào Ca(OH)2. a, Viết phương trình phản ứng. b, Tính nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2. c, Tính khối lượng sản phẩm sau khi sục khí CO2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCaO = 0,1; nCO2 = 0,25 CaO + H2O —> Ca(OH)2 0,1……………………..0,1 —> CM Ca(OH)2 = 0,1/0,2 = 0,5M 2CO2 + Ca(OH)2 —> Ca(HCO3)2 0,25……….0,1 0,2…………0,1……………..0,1 0,05………..0 —> mCa(HCO3)2 = 16,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP