Hợp chất hữu cơ X có công thức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hợp chất hữu cơ X có...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C10H10O4, chỉ có 1 loại nhóm chức. Cho 1 mol X phản ứng vừa đủ với 3 mol NaOH trong dung dịch, thu được dung dịch Y. Làm bay hơi Y, chỉ thu được hơi nước và hỗn hợp chất rắn khan Z. Cho Z phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 2 axit cacboxylic đơn chức và hợp chất T (chứa C, H, O và MT > 110 g/mol). Số đồng phân cấu tạo của X là: A. 2 B. 3 C. 6 D. 9

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X + 3NaOH —> Muối + H2O —> X có 2 chức este, trong đó có 1 chức este của phenol X tạo bởi 2 gốc axit cacboxylic nên X là: HCOO-C6H4-CH2-OOC-CH3 (o, m, p) CH3COO-C6H4-CH2-OOC-H (o, m, p) —> X có 6 đồng phân.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP