Cho 24 195 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 24,195 gam hỗn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 24,195 gam hỗn hợp X gồm Mg, FeO, AlCl3 vào 200 gam dung dịch chứa HCl 26,28% và KNO3 12,12%, thu được dung dịch Y và khí NO duy nhất. Dung dịch Y hòa tan tối đa 9,24 gam Fe, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z và hỗn hợp gồm a mol NO và 0,06 mol H2 (không còn sản phẩm khử nào khác). Cô cạn Z, thu được 91,695 gam muối khan. Phần trăm khối lượng của AlCl3 trong hỗn hợp X là A. 25%. B. 26%. C. 27%. D. 28%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = 1,44 và nKNO3 = 0,24 Đặt nNH4+ = x, nNO tổng = y và nO(X) = nFeO = z Bảo toàn N —> x + y = 0,24 nH+ = 10x + 4y + 2z + 0,06.2 = 1,44 m muối = (24,195 – 16z) + 1,44.35,5 + 0,24.39 + 18x + 9,24 = 91,695 —> x = 0,01; y = 0,23 và z = 0,15 Bảo toàn electron: 2nMg + 2nFe = 8x + 3y + 0,06.2 —> nMg = 0,28 —> mAlCl3 = mX – mMg – mFeO = 6,675 —> %AlCl3 = 27,59%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP