Chia m gam hỗn hợp X gồm 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia m gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol A, B (MA < MB) thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với Na dư được 2,8 lít H2 đktc. Phần 2 đem oxi hóa hoàn toàn bởi CuO đun nóng thu được 2 andehit tương ứng. Đốt cháy hoàn toàn 2 andehit trên thu được 15,68 lít CO2 đktc, 12,6 gam H2O. Mặt khác nếu cho toàn bộ lượng andehit trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thì sau phản ứng thu được 75,6 gam Ag. Công thức phân tử ancol B là? A. C4H10O B. C3H8O C. C5H12O. D. C2H6O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đốt anđehit —> nCO2 = nH2O = 0,7 —> Anđehit no, đơn chức, mạch hở —> Ancol no, đơn chức, mạch hở nH2 = 0,125 —> nAnđehit = nAncol = 0,25 nAg = 0,7 > 2nAnđehit nên anđehit gồm HCHO (u mol) và RCHO (v mol, có n nguyên tử C) —> u + v = 0,25 và 4u + 2v = 0,7 —> u = 0,1 và v = 0,15 —> nCO2 = 0,1.1 + 0,15.n = 0,7 —> n = 4 Vậy A là CH3OH và B là C3H7CH2OH (C4H10O)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP