Hỗn hợp X gồm một amin và O2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một am...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một amin và O2 (lấy dư so với lượng phản ứng). Đốt cháy hoàn toàn 100ml hỗn hợp X thu được 105ml hỗn hợp khí gồm CO2, hơi nước, O2 và N2. Cho hỗn hợp khí qua dung dịch H2SO4 đặc thấy còn 91ml. Tiếp tục cho qua dung dịch KOH đặc thấy còn 83ml. Vậy công thức của amin đã cho là: A. CH5N B. C3H9N C. C2H7N D. C4H12N2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
H2SO4 đặc hấp thụ hơi H2O —> Thể tích hơi H2O = 105 – 91 = 14 ml KOH đặc hấp thụ CO2 —> Thể tích CO2 = 91 – 83 = 8 Tỉ lệ thể tích = Tỉ lệ số mol nên: nCO2 : nH2O = 8 : 14 = 4 : 7 —> nC : nH = 4 : (7.2) = 2 : 7 —> Amin là C2H7N.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP