Có 500 ml dung dịch X chứa Na+...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có 500 ml dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có 500 ml dung dịch X chứa Na+, NH4+, CO32- và SO42-. Lấy 100ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu 2,24 lít khí (đktc). Lấy 100ml dung dịch X cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thấy có 43 gam kết tủa. Lấy 100ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 4,48 lít khí NH3 (đktc). Khối lượng muối có trong 500ml dung dịch X là. A. 14,9 gam B. 11,9 gam C. 86,2 gam D. 119 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Trong 100 ml X: Với HCl —> nCO32- = nCO2 = 0,1 Với BaCl2 —> Kết tủa gồm BaSO4 và BaCO3 (0,1) —> nSO42- = nBaSO4 = 0,1 Với NaOH —> nNH4+ = nNH3 = 0,2 Bảo toàn điện tích —> nNa+ = 0,2 —> m muối trong 100ml X = 23,8 —> m muối trong 500 ml X = 119

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP