Để 16 8 gam Fe ngoài không khi...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Để 16,8 gam Fe ngoài...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Để 16,8 gam Fe ngoài không khi thu được hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 dư, dung dịch thu được cho tiếp NaOH dư lọc kết tủa rồi nung nóng kết tủa đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là: A. 16,0 gam B. 24,0 gam C. 32,0 gam D. 48,0 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn Fe —> 2nFe2O3 = nFe ban đầu = 0,3 —> nFe2O3 = 0,15 —> m = 24

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP