Đun 14 72 gam glixerol với một axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun 14,72 gam glixer...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun 14,72 gam glixerol với một axit hữu cơ đơn chức thu được 17,76 gam hợp chất hữu cơ X với hiệu suất 75% tính theo glixerol. Số công thức cấu tạo tối đa của X trong trường hợp này là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nC3H5(OH)3 = 0,16 —> nX = 0,16.75% = 0,12 X có dạng (RCOO)xC3H5(OH)3-x —> MX = R + 27x + 92 = 17,76/0,12 —> R + 27x = 56 —> x = 1, R = 29 là nghiệm duy nhất X có 2 đồng phân: C2H5COO-CH2-CHOH-CH2OH C2H5COO-CH(CH2OH)2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP