Cho 8 9 gam một hợp chất hữu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 8,9 gam một hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. HCOOH3NCH=CH2. B. H2NCH2CH2COOH C. CH2=CHCOONH4. D. H2NCH2COOCH3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = 0,1; nNaOH = 0,15 Chất rắn gồm RCOONa (0,1 mol) và NaOH dư (0,05 mol) m rắn = 11,7 gam —> R = 30: NH2-CH2- Vậy X là NH2-CH2-COO-CH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP