Đốt cháy hoàn toàn 15 06 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 15,06 gam hỗn hợp X gồm C3H6(OH)2, C2H5OH, C6H12O6, HOOC-CH2-COOH cần vừa đủ 15,68 lít khí O2 (đktc). Hấp thụ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch giảm m gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là: A. 23,58. B. 19,04. C. 18,62. D. 26,60.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C3H8O2 = 2CH4 + CO2 C2H6O = 1,5CH4 + 0,5CO2 C6H12O6 = 3CH4 + 3CO2 C3H4O4 = CH4 + 2CO2 Quy đổi X thành CH4 (u) và CO2 (v) mX = 16u + 44v = 15,06 nO2 = 2u = 0,7 —> u = 0,35 và v = 0,215 Sản phẩm cháy gồm nCO2 = u + v = 0,565 và nH2O = 2u = 0,7 Ca(OH)2 dư —> nCaCO3 = nCO2 = 0,565 Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 = -19,04 —> Giảm 19,04 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP