Nguyên tố Y có 4 loại đồng vị...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nguyên tố Y có 4 loạ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nguyên tố Y có 4 loại đồng vị có các đặc điểm sau: Tổng số khối của 4 đồng vị là 244 Tổng số nơtron của đồng vị 3 và 4 lớn hơn số nơtron đồng vị 1 là 40 hạt. Hiệu số số khối của đồng vị 4 và 2 bằng hiệu số số khối của đồng vị 3 và 1. Tổng số số phần tử của đồng vị 1 và 4 lớn hơn tổng số số hạt không mang điện của đồng vị 2 vầ 3 là 112. Số khối của đồng vị 4 bằng 35,556% tổng số số khối của 3 đồng vị kia. Các đồng vị 1,2,3,4 lần lượt chiếm 68,27%; 26,10%; 3,59%; 2,04% tống số nguyên tử. Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố Y.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c, d là số nơtron các đồng vị 1, 2, 3, 4. 4Z + a + b + c + d = 244 (1) c + d – a = 40 (2) d – b = c – a (3) 4Z + a + d = b + c + 112 (4) (1)(4) —> 4Z + a + d = 178 (5) và b + c = 66 (6) (3) —> a + d = b + c = 66 (5) —> Z = 28 —> (28 + a) = 35,556%(28.3 + b + c + d) (7) Thay (6) vào và giải hệ (5)(7) —> a = 36; d = 30 (2) —> c = 46 (6) —> b = 20 Từ đó tính số khối các đồng vị —> Số khối trung bình.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP