Thí nghiệm nào sau đây không tạo ra...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thí nghiệm nào sau đ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thí nghiệm nào sau đây không tạo ra axetanđehit? A. Hiđrat hóa axetilen (t°, xúc tác HgSO4, H2SO4). B. Đun nóng vinyl axetat với dung dịch NaOH. C. Oxi hóa không hoàn toàn C2H5OH bằng CuO, đun nóng. D. Oxi hóa metan có xúc tác thích hợp.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A. C2H2 + H2O —> CH3CHO B. CH3COOCH=CH2 + NaOH —> CH3COONa + CH3CHO C. C2H5OH + CuO —> CH3CHO + Cu + H2O D. CH3OH + O2 —> HCHO + H2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP