Điện phân với điện cực trơ 200g dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon // Điện phân với điệ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
// Điện phân với điện cực trơ 200g dung dịch hỗn hợp chứa 0,3 mol FeCl3, 0,1 mol CuCl2, 0,2 mol HCl đến khi khí bắt đầu thoát ra ở catot thì ngắt dòng điện. Để yên bình điện phân rồi thêm 250g dung dịch AgNO3 vừa đủ vào, phản ứng xảy ra hoàn toàn được 156,65g kết tủa, V lít khí (đktc) và dung dịch Y chứa 2 muối. Nồng độ phần trăm của muối có phân tử khối lớn hơn trong Y có giá trị gần nhất với: A. 27 B. 25 C. 15 D. 18

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
2FeCl3 —> 2FeCl2 + Cl2 CuCl2 —> Cu + Cl2 Khi có khí ở catot thì 2 phản ứng trên đã xong. nCl2 = 0,25 đã thoát ra, nCu = 0,1 đang bám ở catot, phần dung dịch chứa FeCl2 (0,3) và HCl (0,2) Khi thêm AgNO3 vào: Cu + H+ + NO3- —> Cu2+ + Sp khử + H2O (*) a……0,2 —> Dư 0,1 – a mol Cu Cu + 2Ag+ —> Cu2+ + 2Ag 0,1-a………………………0,2-2a Fe2+ + Ag+ —> Fe3+ + Ag 0,3…….0,3………0,3……..0,3 Ag+ + Cl- —> AgCl 0,8……0,8……..0,8 m kết tủa = 143,5.0,8 + 108(0,2 – 2a + 0,3) = 156,65 —> a = 0,05625 Sản phẩm khử ở (*) gồm N (u mol) và O nNO3- pư = u & nH2O = 0,1 —> nO = 3u – 0,1 Bảo toàn electron: 2a + 2(3u – 0,1) = 5u —> u = 0,0875 —> m spk = mN + mO = 3,825 Dung dịch Y thu được chứa Fe(NO3)3 (0,3 mol) và Cu(NO3)2 (0,1 mol) mddY = 200 – mCl2 + 250 – m spk – m kết tủa = 271,775 gam —> C%Fe(NO3)3 = 26,71%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP