Đốt cháy hoàn toàn 11 9 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 11,9 gam hỗn hợp T gồm hai ancol X và Y đều đơn chức, mạch hở (MX < MY, số mol X nhỏ hơn số mol Y) cần dùng 16,8 lít khí O2 (đktc). Mặt khác, dẫn 0,85 mol T qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 39,61 gam. Đun nóng 0,25 mol T với H2SO4 đặc, thu được 4,32 gam ba ete có số mol bằng nhau. Hiệu suất phản ứng tạo ete của X và Y lần lượt là A. 40% và 30%. B. 60% và 40%. C. 50% và 20%. D. 30% và 45%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
T + Na —> nH2 = 0,425 —> mT = m tăng + mH2 = 40,46 —> MT = 47,6 Trong phản ứng đốt cháy: nT = 11,9/47,6 = 0,25 và nO2 = 0,75 Đặt nCO2 = u và nH2O = v Bảo toàn O —> 2u + v = 0,25 + 0,75.2 Bảo toàn khối lượng —> 44u + 18v = 11,9 + 0,75.32 —> u = 0,55 và v = 0,65 Quy đổi hỗn hợp T thành CH3OH (0,25), CH2 (x) và H2 (y) nCO2 = 0,25 + x = 0,55 —> x = 0,3 nH2O = 0,25.2 + x + y = 0,65 —> y = -0,15 Dễ thấy x = -2y và ancol không no cần thêm ít nhất 2C vào CH3OH nên các ancol gồm Y là CH2=CH-CH2OH (0,15) và X là CH3OH (0,1) Các ete có số mol bằng nhau nên các ancol phản ứng với số mol bằng nhau (mỗi ancol a mol) —> nH2O = a mol Bảo toàn khối lượng: 32a + 58a = 4,32 + 18a —> a = 0,06 Hiệu suất ete hóa của X = 0,06/0,1 = 60% và của Y = 0,06/0,15 = 40%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP