Nung m gam hỗn hợp M gồm NH4...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung m gam hỗn hợp M...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung m gam hỗn hợp M gồm (NH4)2CO3, CuCO3.Cu(OH)2 trong bình kín không có không khí đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X, hỗn hợp Y (gồm khí và hơi). Cho toàn bộ lượng Y tác dụng với dung dịch HCl dư, kết thúc phản ứng thu được 2,675 gam muối. Hoà tan hết X trong dung dịch HNO3 đặc, nóng sinh ra 13,44 lít NO2 (đktc). Giá trị của m là A. 86,4. B. 48,6. C. 45,3. D. 24,8.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNH3 = nNH4Cl = 0,05 Do có NH3 dư nên chất rắn X chỉ chứa Cu nNO2 = 0,6 —> nCu = 0,3 —> nCuCO3.Cu(OH)2 = 0,15 2NH3 + 3CuO —> 3Cu + N2 + 3H2O 0,2……….0,3 —> nNH3 tổng = 0,2 + 0,05 = 0,25 —> n(NH4)2CO3 = 0,125 —> m = 45,3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP