Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu, Mg, Cu2S, MgS tác dụng với dung dịch chứa 0,625 mol H2SO4 và HNO3 thu được 25,984 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm NO2, NO, SO2 có khối lượng 49,6 gam và 2,4038m gam dung dịch Y chỉ chứa muối trung hòa. Cho dung dịch Y tác dụng vừa đủ với Ba(NO3)2 thu được 145,625 gam kết tủa và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được chất rắn T, nung T đến khối lượng không đổi thu được 1,57 mol hỗn hợp khí NO2, N2O, O2 có khối lượng 67,84 gam. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A.40 B.39 C.38 D.37

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch Z chứa các muối nitrat, khi cô cạn và nhiệt phân: 4NO3- —> 2O2- + 4NO2 + O2 x……………………….………x……x/4 NH4NO3 —> N2O + 2H2O y……………….…..y —> n khí = x + x/4 + y = 1,57 và m khí = 46x + 32x/4 + 44y = 67,84 —> x = 1,24 và y = 0,02 Nếu mddY = 2,4038m thì không tính được.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP