Oxi hoá 46 08 gam ancol đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Oxi hoá 46,08 gam an...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Oxi hoá 46,08 gam ancol đơn chức (có xúc tác) thu được hỗn hợp sản phẩm X. Chia X thành ba phần bằng nhau: Phần 1 tác dụng vừa đủ với 160ml dung dịch KOH 1,0M. Phần 2 tác dụng với Na dư thu được 7,168 lit H2 (đktc). Phần 3 tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 đun nóng thu được m gam Ag. Biết hiệu suất phản ứng oxihoá ancol là 75 %. Giá trị của m là: A. 86,4. B. 77,76. C. 120,96. D. 43,20.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 1: nRCOOH = nKOH = 0,16 Phần 2: RCOOH (0,16), RCHO (a), H2O (a + 0,16) Do H = 75% nên nAncol phản ứng = 3nAncol dư —> nAncol dư = (a + 0,16)/3 nH2 = 0,16/2 + (a + 0,16)/2 + (a + 0,16)/2.3 = 0,32 —> a = 0,2 nRCH2OH ban đầu = (a + 0,16) + (1 + 0,16)/3 = 0,48 —> M ancol = 46,08/3.0,48 = 32: CH3OH Phần 3: nAg = 4nHCHO + 2nHCOOH = 1,12 —> mAg = 120,96

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP