Chia 7 22 gam hỗn hợp A gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chia 7,22 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chia 7,22 gam hỗn hợp A gồm Fe và kim loại R (có hóa trị ko đổi) thành 2 phần bằng nhau: Phần 1 cho phản ứng với dung dịch HCl dư thu được 2,128 lít khí H2 (đktc) Phần 2 cho phàn ứng với dung dịch HNO3 dư thu được 1,972 lít khí NO (đktc) a, Xác định kim loại R b, Tính % theo khối lượng mỗi kim loại trong A

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khối lượng mỗi phần là 3,61 gam, gồm Fe (a mol) và R (b mol). Kim loại R hóa trị x. —> 56a + bR = 3,61 (1) Phần 1: Bảo toàn electron: 2a + bx = 0,095.2 (2) Phần 2: Bảo toàn electron: 3a + bx = 0,08.3 (3) (2)(3) —> a = 0,05 và bx = 0,09 —> b = 0,09/x Thay a, b vào (1) —> 56.0,05 + 0,09R/x = 3,61 —> R = 9x —> x = 3, R = 27: R là Al —> b = 0,03 %Fe = 0,05.56/3,61 = 77,56% %Al = 0,03.27/3,61 = 22,44%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP