Este X tạo bởi a-amino axit có công...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Este X tạo bởi a-ami...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Este X tạo bởi a-amino axit có công thức phân tử C5H11NO2, hai chất Y và Z là hai peptit mạch hở, có tổng số liên kết peptit là 7. Đun nóng 63,5 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch chứa 2 muối (của Gly và Ala) và 13,8 gam ancol. Đốt cháy toàn bộ hỗn hợp muối ở trên cần dùng vừa đủ 2,22 mol O2, sau phản ứng thu được Na2CO3, CO2, H2O và 7,84 lít N2 (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng của peptit có phân tử khối lớn hơn trong hỗn hợp E là: A. 46,05% B. 8,35% C. 50,39% D. 7,23%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol muối GlyNa và AlaNa —> nN = a + b = 0,35.2 nO2 = 2,25a + 3,75b = 2,22 —> a = 0,27 và b = 0,43 —> m muối = 73,92 và nNaOH = 0,7 Bảo toàn khối lượng —> nH2O = 0,21 —> nY + nZ = 0,21 (1) X là este của Gly hoặc Ala và ancol T. Nếu X là NH2-CH(CH3)-COOC2H5 —> nX = nC2H5OH = 0,3 —> Y, Z tạo ra từ 0,27 mol Gly và 0,43 – 0,3 = 0,13 mol Ala —> Số N trung bình của Y, Z = (0,27 + 0,13)/0,21 = 1,9: Vô lý, loại. Vậy X là NH2-CH2-COOC3H7 —> nX = nC3H7OH = 0,23 —> Y, Z tạo ra từ 0,27 – 0,23 = 0,04 mol Gly và 0,43 mol Ala —> Số N trung bình của Y, Z = (0,04 + 0,43)/0,21 = 2,24 —> Y là dipeptit và Z là heptapeptit nN = 2nY + 7nZ = 0,04 + 0,43 (2) (1)(2) —> nY = 0,2 và nZ = 0,01 Y là (Gly)u(Ala)2-u Z là (Gly)v(Ala)7-v —> nGly = 0,2u + 0,01v = 0,04 —> 20u + v = 4 —> u = 0 và v = 4 là nghiệm duy nhất. Vậy: Y là (Ala)2 (0,2 mol) Z là (Gly)4(Ala)3 (0,01 mol) —> %Z = 7,23%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP