For the first time _________ large portions of...

Ngữ Pháp và Từ Vựng For the first time _________, large portions of t...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

For the first time _________, large portions of the universe can be observed simultaneously.
A. since history B. in history
C. history began D. of the beginning of history

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: b
lời giải:
for the first time in history: lần đầu tiên trong lịch sử

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP